privacyverklaring

BB Hearing, handelsnaam van Battery Benelux B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

persoonsgegevens die wij verwerken

BB Hearing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en reeds klant bent of heeft aangegeven klant te willen worden.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

doeleinden van verwerking

BB Hearing verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten/leveranciers.
 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten/leveranciers.
 • Het afhandelen van (online) bestellingen en betalingen.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of informatie van specifieke aard.
 • Het uitvoeren van een commerciële analyse (locatiegegevens geabonneerde nieuwsbrieflezer).
 • Het technisch up-to-date houden van de website/webshop en nieuwsbrief software (internetbrowser en apparaat type).
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zo lang en voor zover wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Externe partijen die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor de doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google (Universal) Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij het Google verboden is om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten. Daarnaast hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de impact op uw privacy minimaal is.

beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. Als wij partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij hen om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij respecteren uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u aan ons sturen via ebusiness@batterybenelux.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie, verzoeken wij u het betreffende cookie mee te sturen.

wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2022.

contactgegevens

Als u vragen of een klacht heeft met betrekking tot uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan ebusiness@batterybenelux.nl of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via 088-5306010.

klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

BB Hearing neemt uw opmerkingen/bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw opmerking of bezwaar hierover niet naar behoren hebben behandeld, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BB Hearing is een handelsnaam van Battery Benelux B.V.